Flyselskapets ansvar

Denne informasjonen oppsummerer de ansvarsregler som gjelder av EF-luftfartsselskaper i henhold til fellesskapsretten og Montreal-konvensjonen.


Det er ingen økonomiske grenser for ansvar for personskade eller død. For skader på opptil 113 100 SDR, kan flyselskapet ikke bestride erstatningskrav. Hvis beløpet er høyere, kan flyselskapet motsette seg krav dersom det kan bevise at det ikke har forårsaket skaden.

Hvis en passasjer blir drept eller skadet, må flyselskapet betale et forskudd for å dekke umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter identifiseringen av den berettigede. Ved død skal denne forskuddsbeløpet utgjøre minst 16 000 SDR.


Ved passasjerforsinkelser er flyselskapet ansvarlig dersom det ikke har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skade eller om det var umulig å utføre slik handling. Ansvaret for passasjerforsinkelser er begrenset til 4694 SDR.

Ved bagasjeforsinkelser er flyselskapet ansvarlig for skader hvis det ikke har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skade eller om det var umulig å ta slike tiltak. Ansvaret for skade ved forsinkelser i bagasjen er begrenset til 1131 SDR.


Flyselskapet er ansvarlig for ødeleggelse, tap av eller skade på bagasje opp til 1131 SDR. Ved innsjekket bagasje er flyselskapet ansvarlig selv om det ikke er feilen, bortsett fra når bagasjen var defekt. Ved håndbagasje er flyselskapet kun ansvarlig for skade hvis det har forårsaket skaden.

En passasjer kan dra nytte av en høyere økonomisk ansvar grense for skader ved å gjøre en spesiell utsagn ved innsjekking og mot betaling.

Hvis bagasjen er skadet, forsinket, tapt eller ødelagt, må passasjeren klage skriftlig til flyselskapet så snart som mulig. Ved skader på innsjekket bagasje må passasjeren klage skriftlig innen sju dager og innen 21 dager for forsinkelser, i begge tilfeller fra den dagen bagasjen blir gjort tilgjengelig for passasjeren.


Ansvar og kontraktsselskaper

Hvis flyselskapet som faktisk utfører flyturen, ikke er det samme som det avtalende flyselskapet, har passasjeren krav på klage eller erstatningskrav mot et flyselskap. Hvis navnet eller koden til et flyselskap er oppgitt på billetten, er dette flyselskapet det avtalende flyselskapet.

En rettssak for erstatning skal innbringes innen to år fra ankomstdagen til flyet eller fra ankomstdagen til flyet.


informasjon

Grunnlaget for reglene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, som gjennomføres i Fellesskapet ved forordning (EF) nr. 2027/97 (endret ved forordning (EF) nr. 889/2002) og medlemsstatens nasjonale lovgivning. Transportvilkår, bagasjeregler, personopplysninger og andre tjenester levert av transportøren er underlagt transportbetingelsene, som herved er innlemmet som referanse. Disse forholdene kan fås fra det utstedende luftfartsselskapet.