Service avtal – RCG Förseningsskydd

Detta Serviceavtal ("Serviceavtalet") gäller från och med datumet för köpet av den flygförseningstjänsteprodukt som erbjuds av Resecentrum i Stockholm AB, även kallad RCG ("Leverantören") av, eller på uppdrag av, flygpassageraren ("Passagerare"). Leverantör och Passagerare kallas hädanefter gemensamt för "Parterna".

Parterna är överens om följande:

Villkor

1 § – definitioner

I dessa villkor (”Villkoren”) ska de definierade termerna nedan ha följande
betydelse:
1.1 ”Förordning för flygpassagerares rättigheter”: alla lagar, förordningar, direktiv eller liknande, oavsett om de är utfärdade på delstat, federal, EU, nationell eller regional nivå, som fastställer regler om monetär kompensation, skadestånd eller återbetalning till passagerare i händelse av överbokade, försenade, inställda eller på annat sätt störda flygningar eller bagageanspråk.
1.2 "Avtal": en överenskommelse mellan en Kund och RCG som nås efter att Kunden har godkänt dessa Villkor.
 1.3 "Anspråk": alla anspråk mot ett flygbolag för ekonomisk kompensation, skadestånd eller återbetalning i enlighet med förordningen om flygpassagerares rättigheter. 

1.4 "Kund(er)": person(er) som har accepterat dessa villkor.
 
1.5”Förseningsersättning” vilket är den ersättning som betalas av RCG i samband med ett giltigt kund krav om kompensation vid försenad flyg enligt definitionerna för RCG förseningsskydd. 

1.6 ”RCG”: En avdelning inom Resecentrum i Stockholm AB. Box 19025, 104 32 Stockholm. Org nr: 556460-0491. Styrelsens säte: Stockholm  

1.7 "RCG Service": är RCGs leverans av anspråksberättigande. Kvalificeringstjänsten utförs på krav som inkommer via RCGs webbformulär.Tjänsten ”RCG Förseningsskydd” kommer att informera kunden om sannolikheten för att ha ett kvalificerat krav.  

1.8 ”Förordning 261/04”: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och avbokning eller längre tid. förseningar av flyg.
1.9 "Serviceavgift": RCGs avgift för att utföra ”RCG förseningsskydd” tjänsten: 99 kr per person och flygbiljett

 

 

2 § – avtal

2.1 Efter att Kunden har accepterat dessa Villkor, samtycker RCG till att leverera och Kunden samtycker till att ta emot RCG Service.
2.2 Efter att Kunden har accepterat dessa Villkor samtycker Kunden till att ta emot och RCG samtycker till att leverera sin tjänst genom att lämna in ett krav, såvida inte RCG meddelar Kunden utan oskäligt dröjsmål att RCG inte kan leverera för sådant Krav.
2.3 Genom att ingå Avtal med RCG garanterar Kunden att han/hon är behörig och har rättskapacitet att ingå Avtalet.
2.4 Kunden garanterar att kravet inte har överlåtits till tredje part och att ingen rättslig tvist pågår eller förväntas mellan Kunden och flygbolaget i samma ärende.
 

3 § – beskrivning av RCG förseningsskydd 

3.1 Om din flygning har ställts in eller drabbats av betydande försening eller om du har nekats ombordstigning på en flygning där du har en bekräftad bokning har du rätt till de rättigheter som definieras i EU-förordning nr 261/2004, som trädde i kraft 2005-02-17 (Läs mer: EU-förordningen 261/2004) 

Det flygbolag vars flygning drabbades av störningen ansvarar för att bevilja dina rättigheter.

RCG förseningsskydd är därvid i detta sammanhang ett tilläggsskydd som syftar till att ge dig en extra kompensation vid oannonserade och betydande flygförseningar

Observera – skyddet gäller endast flygförsening ej inställda flyg. Vid tecknande av RCG förseningsskydd så kan Du kan göra anspråk på ersättning från RCG om 

  • du blev försenad till din slutdestination med minst tre timmar på grund av omständigheter inom flygbolagets kontroll och
  • omfattar flygförseningsavvikelser om minst 3 timmar mot annonserad ankomsttider som inträffar för planerad flygresor inom ett dygn (24 timmar) innan avresa.

 

3.2 FÖRSENINGSERSÄTTNING 

RCGs förseningsskydd omfattar härvid och ger ersättning för försenade flyg, men ej inställda flyg, enligt nedan definitioner och tariff-bestämning.

 

Om du är försenad tre timmar eller längre vid ankomsten kan du ha rätt att få ersättning.
 

ERSÄTTNINGSBELOPP

(A) 2500 SEK för flygningar inom Europa – vid 3 timmar försening

(B) 4000 SEK för flygningar inom Övriga världen– vid 4 timmars försening

Denna ersättning kan minskas med 50 % om den alternativa flygningens ankomsttid inte överskrider den planerade ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen 

  • med två timmar (flygningar som omfattas av A), 
  • tre timmar (flygningar som omfattas av B) 

 

RCG är inte skyldigt att betala ersättning om flygningen ställs in på grund av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits

Sådana extraordinära omständigheter kan uppstå vid politisk instabilitet, väderförhållanden som är oförenliga med genomförandet av den aktuella flygningen, säkerhetsrisker, oväntade brister i flygsäkerheten, beslut från flygledningen och strejker som påverkar verksamheten hos det flygbolag som utför en flygning.

3.3 RCG hävdar rätten att avsluta ett pågående ärende ifall ärendets giltighet inte kan styrkas av inkomna underlag från kund samt att motsvarande bekräftelse från flygbolaget att flygförsening förelåg. Kunden kommer att informeras om detta beslut.
 3.4 
Flygdata och information ska skickas till RCG via RCGs webb-formulär, se sektion 3.5.
 
3.5 För att kunna verifiera kundens krav behöver RCG erhålla ett förseningsintyg från kund som är undertecknat av flygbolagets som utförde flygningen.  Kundens undertecknade förseningsintyg ska han/hon skicka till RCG via webbformuläret, 


Kund ska ladda upp sitt förseningsintyg undertecknat av flygbolagets som utförde flygningen via RCGs webb-formulär: LÄNK TILL FORMULÄR

När RCG tar emot en kunds undertecknade förseningsintyg förbereder RCG en kontroll av kravets giltighet och skickar den till det berörda flygbolaget för verifiering. Vid bekräftelse om kundkravets giltighet ska RCG ska hantera utbetalning av ersättning utan oskäligt dröjsmål 

4 § – avgifter och betalning

4.1 Betalning av den överenskomna förseningskompensationen till Kunden kommer att ske utan oskäligt dröjsmål.
4.2 Om Kunden har lämnat felaktig eller otillräcklig information som behövs för att betala förseningskompensationen och den returneras till RCG och Kunden, efter flera påminnelser och rimliga ansträngningar från RCG att kontakta Kunden på annat sätt än det e-postmeddelande som Kunden lämnat till RCG , inte svarar på att korrigera eller lämna information som behövs för att betala den överenskomna delen av Förseningskompensationen, har RCG rätt att behålla den del av Förseningskompensationen som annars skulle ha överförts till Kunden.
4.3 När RCG har betalat den överenskomna förseningskompensationen i enlighet med kundens instruktion, ansvarar RCG inte för: i) checkar, förbetalda betalkort, kreditkort och liknande som förlorats under transporten till kunden; ii) någon effekt av att Kunden ger felaktig bankkontoinformation, fel adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, Flygkompensationen betalas ut till fel mottagare. Om Flygersättning på Kundens fel har betalats ut till fel mottagare, är RCG inte skyldigt att aktivt återkräva den.
 4.4 Ingen ränta kan krävas för tiden mellan ingående och utgående betalningar.

4.5 RCG är inte ansvarigt för något ersättningsbelopp, skadestånd eller liknande, om RCG är förhindrad att överföra betalningen till Kunden av en händelse utanför dess rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, strejk, lock-out, arbetstvist, handling av Gud, krig, upplopp, inbördes bråk, uppsåtlig skada, efterlevnad av en lag eller statlig order, regel, förordning eller riktning, olycka, haveri av anläggningar eller maskiner, brand, översvämning och storm.

5 § – ansvarsbegränsning

5.1. RCG ansvarar endast för skada orsakad av vårdslöshet av RCG. Dessa villkor ska alltid följas. RCG tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av dessa villkor.
 

6 § – tillämplig lag och tvister

6.1 Sveriges lagar gäller för dessa Villkor, Fullmaktshandlingen och Avtalet mellan RCG och Kunden.
6.2 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor vara eller bli ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna på något sätt.
6.3 Rättigheter och skyldigheter som helt eller delvis är relaterade till alla inlämnade krav kan överföras utan begränsningar av RCG till någon enhet inom RCGs företagsgrupp och av RCG till tredje part.
 
6.4 Den Svenska versionen av dessa villkor ska ha företräde i händelse av inkonsekvens med någon annan språkversion.

 

7 § – slutbestämmelser

7.1 RCG har rätt att ändra dessa villkor och att när som helst och utan föregående meddelande ange ytterligare villkor. Ändringar med negativ effekt för Kunden kommer dock inte att gälla för Kunden, om inte Kunden samtycker till nya ändringar.

Senast uppdaterad 2022-02-28