SERVICE AVTAL SECUREBAG

 

SERVICE AVTAL

Detta Serviceavtal ("Serviceavtalet") gäller från och med datumet för köpet av den bagagespårningstjänstprodukt som erbjuds av Resecentrum i Stockholm AB, även kallad RCG ("Leverantören") av, eller på uppdrag av, flygpassageraren ("Passagerare"). Leverantör och Passagerare kallas hädanefter gemensamt för "Parterna".

Parterna är överens om följande:

 

  1. SERVICE AVTAL
Bagagespårningstjänsten som erbjuds av leverantören omfattar hämtning av incheckat bagage som inte har lastats på de flygningar som passageraren har tagit, eller som har blivit felriktad till en annan destination än din flygnings slutpunktsdestination, som rapporterats av flygbolaget (“ Felhanterat bagage”), vilket innebär en servicegaranti som inkluderar ersättning för eventuellt Felhanterat bagage som inte finns inom en bestämd tidsperiod. Denna bestämda tidsperiod ska vara 96 timmar från tidpunkten för passagerarens flyglandning, då bagaget inte anlände med passageraren, som planerat och rapporterat av flygbolaget.
Delarna av tjänsten är följande:

 

(a) Hämtning av bagage
Som en del av bagagehämtningstjänsten ska leverantören aktivt samarbeta med passagerare, flygbolag och andra resurser för att lokalisera och påskynda återlämnandet av passagerarens felaktigt hanterade bagage inom 96 timmar efter flygplanets faktiska ankomsttid till passagerarens slutdestination (nedan kallad "tjänsten" Period"). Passageraren förstår att RCG SecureBag är en internetbaserad tjänst. All korrespondens som har att göra med rapporter om felaktigt hanterat bagage eller något som rör RCG-tjänsten görs endast med leverantören via leverantörens online webb-formulär och därefter via leverantörens online webb-formulär och därefter via e-post. Passagerare och kunder kommer fortfarande att vara skyldiga att följa villkoren i detta serviceavtal, även utan tillräcklig tillgång till internet eller e-post.

 

Varje köpt tjänst kommer endast att gälla flygningar listade i flygbolagets bekräftelsenummer som tjänsten har köpts för. Om flera flyg bokas separat och listas under separata bekräftelsenummer, måste separata serviceavtal köpas för varje flygbolagsbekräftelsenummer. Resebyråer kan köpa tjänsten under ett "PNR"-nummer som dikteras av deras GDS. Onlineresebyråer kan erbjuda produkten för flygbiljetter tur och retur köpta på deras webbplats, även om biljetten tur och retur omfattar flera flygbolagsbekräftelsenummer. Reseförsäkringsbolag kan lägga till vår produkt till sina erbjudanden och produkten kommer att täcka passageraren under samma datumintervall som den köpta reseförsäkringen, oavsett hur många flyg som tas inom det datumintervallet.

 (b) Betalningsgaranti – Secure Bag

Om tjänsten för hämtning av bagage inte lyckas och passagerarens felaktigt hanterade bagage inte returneras, enligt dessa villkor, inom tjänsteperioden, ska leverantören betala passageraren i enlighet med garantin för Secure Bag (bagagespårningstjänsten).

 (c) Begränsning av ansvar – Secure Bag

 2000 kr per bagage 

Ersättning för Secure Bag - garantin är begränsad till två (2) ej levererade väskor per passagerare. 
För att vara berättigad till Bagagespårningstjänsterna och utbetalning av ersättning enligt Betalningsgaranti - Secure Bag måste följande vara uppfyllt enligt sektion 2 i detta serviceavtal. 

 

2.PASSAGERARENS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN

 

2.1 Betalning av serviceavtalsavgiften av passageraren ska utgöra ett fullständigt godkännande av passageraren av villkoren i detta serviceavtal


2.2 All information som tillhandahålls till leverantören för köp av produkten för bagagespårningstjänsten, eller när du lämnar in en rapport om felaktigt hanterat bagage ("MBR"), måste vara korrekt och sanningsenlig. Felaktig inmatning av information vid köp av produkten, inklusive felaktiga passagerarnamn, felaktiga flygbolagsval och felaktiga flygbolagsbekräftelsenummer (E-biljettnummer eller biljettnummer utfärdat av en resebyrå som sålde passageraren sin flygbiljett, kvalificeras inte som flygbolag bekräftelsenummer. Ett flygbolags bekräftelsenummer måste utfärdas av flygbolaget självt, och endast flygningar listade under flygbolagets bekräftelsenummer utfärdat av flygbolaget som biljetten köptes för kommer att kvalificera sig för bagagehämtning eller RCG SecureBag betalnings-garanti i händelse av av en förlorad väska.), kommer att ogiltigförklara Serviceavtalet och Passageraren kommer inte att vara berättigad till några tjänster för hämtning av bagage eller RCG SecureBag garanti-betalning enligt detta Serviceavtal. All information som ges till leverantören vid rapportering av felaktigt hanterat bagage kommer att användas för att bearbeta rapporter om felaktigt hanterat bagage, inklusive flygbolagets ankomsttider. Om en passagerare anger fel e-postadress som en del av rapporten om felaktigt hanterat bagage, kommer leverantören inte att hållas ansvarig för passagerarens oförmåga att svara på eller följa villkoren i detta serviceavtal 

2.3 Om leverantören informerar passageraren, via e-post, om felaktig information som lämnats i passagerarens rapport om felaktigt hanterat bagage, har passageraren 12 timmar på sig att korrigera informationen. All felaktig information som inte korrigerats av passageraren inom 12 timmar efter att ha blivit informerad kommer att ogiltigförklara serviceavtalet och rapporten om felaktigt hanterat bagage, och Passageraren kommer inte att vara berättigad till bagagehämtning eller RCG SecureBag garanti-betalning. 


2.4 Passagerare måste köpa bagagespårningstjänsten före flygplanets första avgångstid. Passagerare måste köpa bagagespårningstjänsten före alla flygningar inom sin ut- eller inresa. Passagerare får inte köpa tjänsten när de befinner sig mellan etappen av en resa (dvs. mellan anslutningsflyg). Alla flygningar inom en passagerares resplan, eller som en passagerare har tagit för att anlända till sin destination, och alla flygningar som en passagerares väska är märkta för av något flygbolags bagageetikettsystem under sin resa till sin slutdestination, måste täckas med RCG SecureBag-tjänst för att kvalificera sig för tjänster för hämtning av bagage eller RCG SecureBag-garanti-betalning i händelse av försvunnet bagage. Om någon del av en passagerares resa för att anlända till sin destination, eller om passagerarnas väskor är märkta för flygningar under något flygbolags bagageetikettsystem, som inte täcks av ett RCG SecureBag Service Agreement, kommer resultera i att diskvalificera passageraren från bagagehämtning eller RCG SecureBag betalnings-garanti i händelse av en borttappad väska, även i de fall där tjänsten har köpts för ala andra flyg och sträckor inom den totala resan. När en rapport om felaktigt hanterat bagage har lämnats in för en väska, får passagerare inte köpa ytterligare tjänster för ytterligare flyg som har något att göra med väskan som rapporterats under den aktiva MBR. Eventuella ändringar av leveransadressen som kräver en extra flygning, som kräver en tilläggstjänst, får inte köpas efter att en rapport om felaktigt hanterat bagage har lämnats in. Ändringar av passagerarens leveransadress för en felaktigt hanterad väska som redan har rapporterats till leverantör som inte redan har en tilläggstjänst kopplad till den extra flygningen, diskvalificerar passageraren från berättigande till bagagehämtning eller RCG SecureBag garanti-betalning.    

2.5 Passageraren erkänner att Leverantören har rätt att avslå alla försök att köpa bagagespårningstjänsten och kan säga upp alla Serviceavtal (inklusive återlämnande av Serviceavtalsavgiften till Passageraren) när som helst innan en rapport om felaktigt hanterat bagage lämnas in av passageraren 

2.6 Passageraren måste omedelbart, inom Serviceperioden, rapportera ett anspråk till flygbolaget (i den form som krävs av flygbolagets regler) om att passagerarens bagage har blivit felaktigt hanterat eller ej levererat innan han rapporterar sitt felaktigt hanterade bagage till  leverantören 

2.7 Passageraren måste få en bekräftelse från flygbolaget på anspråket på felaktigt hanterat bagage, Bekräftelserapporten från flygbolaget måste inkludera en unik identifierare för deras anspråk på förlorat bagage från flygbolaget (ofta kallat fillokalisering, referens eller spårningsnummer). RCG SecureBag kommer inte att hämta unika identifieringsnummer (filreferens, lokaliseringsnummer eller spårningsnummer) från flygbolaget för kundens räkning. Det är passagerarens ansvar att samla in denna information från flygbolaget när de lämnar in sitt borttappade bagage krav till flygbolaget. Rapporter om felaktigt hanterat bagage som inte innehåller unika identifieringsnummer kommer inte att behandlas, och passagerare kommer inte att vara berättigad till några tjänster för hämtning av bagage och betalningar enligt detta serviceavtal. 

2.8 Passageraren måste sedan rapportera anspråket på felaktigt hanterat bagage till leverantören, med hjälp av de rapporteringsmetoder som förklaras i sektion 2.11 i detta avtal, inklusive den unika identifieraren som utfärdats av flygbolaget för sitt förlorade bagage ("filreferensnummer") och för varje väska ("bagageetikettnummer") och all nödvändig information, inom 24 timmar efter flygplanets faktiska ankomsttid för att rapporten om felaktigt hanterat bagage ska behandlas. Alla rapporter om felaktigt hanterat bagage som rapporteras till RCG efter utgången av 24-timmarsdeadlinen från flygplanets faktiska ankomsttid kommer att nekas, oavsett omständigheterna och skälen, och dessa passagerare kommer inte att kvalificera sig för bagagehämtning eller för RCG SecureBag betalnings-garanti. 

2.9 För att slutföra inlämnandet av rapporten om felaktigt hanterat bagage måste alla passagerare skicka in en kopia av rapporten, som lämnats till passageraren från flygbolaget när de lämnade in sin ansökan om förlorat bagage, till RCG inom 24 timmar efter passagerarens flyglandning, för att passageraren ska kvalificera sig för bagagehämtning eller RCG SecureBag betalnings-garanti. Om denna dokumentation, som tillhandahålls passageraren av flygbolaget, inte skickas till RCG inom 24 timmar efter passagerarens flyglandning, kommer deras rapportering om felaktigt bagage med RCG att omedelbart nekas vid utgången av 24-timmarsdeadline, och passageraren kommer då inte att kvalificera sig för tjänster för hämtning av bagage eller RCG SecureBag betalnings-garanti

Missing Bag Rapporten erhållen från flygbolaget måste passageraren ladda upp via leverantörens online webb-formulär. I webb-formuläret ska passagaren även ange det bokningsnummer,  som tillhandahölls av RCG vid köpet(eller kvittonummer från OTA)Se sektion 2.11.  Stödjande flygbolagsdokumentation som skickas in på något annat sätt än enligt anvisningarna här kommer inte att betraktas som en giltig inlämning och kommer inte att beaktas med hänsyn till någon rapportering om felaktigt hanterat bagage med RCG. Alla rapporter som inte har medföljande dokumentation som lämnats in på det sätt som beskrivs i detta avsnitt kommer att nekas vid utgången av 24-timmarsdeadline från det att passagerarens flyg landade och passageraren kommer inte att kvalificera sig för bagagehämtning eller RCG SecureBag betalnings-garanti 

2.10 Alla väskor kommer att betraktas som återlämnade till passageraren, och detta serviceavtal kommer att anses uppfyllt, enligt villkoren i RCG Securebag Service Agreement, när väskan, enligt flygbolagets system för förlorat bagage, anländer till flygplatsen i protokoll med passagerarens förlorat bagage hos flygbolaget. 

2.11 Passageraren måste rapportera anspråket på felaktigt hanterat bagage till leverantören via mail eller rapportering online via webb-formulär 


 2.11.1 Länk till webb-formulär Länk

Alla rapporter om felaktigt hanterat bagage måste skickas till RCG Securebag inom 24 timmar efter passagerarens flyglandning för att kvalificera sig för tjänster.

2.12 Passageraren godkänner härmed uttryckligen Leverantören att agera å Passagerarens vägnar vid tillhandahållandet av Bagagehämtningstjänsten, inklusive all direkt kommunikation med flygbolaget, och samtycker till att omedelbart tillhandahålla alla nödvändiga skriftliga eller andra bekräftelser av denna auktoritet. Passageraren ger full tillåtelse till vilket flygbolag som helst att lämna ut all personlig information och bagage-/flyginformation till leverantören å passagerarens vägnar. 

2.13 Om en rapport om felaktigt hanterat bagage har stängts eller nekats av någon anledning, och passageraren anser att stängningen av sin Missing Bag Report [MBR] är felaktig, har passageraren 12 timmar på sig att informera RCG om att ärendet felaktigt hanterat. 12 timmars perioden räknas från mottagandet av e-postmeddelandet om stängning eller avslag. Passageraren får endast informera RCG om detta fel genom att maila leverantören på service@rcg.se och ange sitt MBR-nummer i ämnesraden. Eventuella felmeddelanden som tas emot efter denna 12-timmarsperiod, eller rapporteras med någon annan metod, kommer inte att accepteras, och MBR-filen kommer inte att öppnas igen, och passageraren kommer inte att kvalificera sig för bagagehämtning eller vår tillfredsställande garanterade betalning, oavsett omständigheterna. Om leverantören accepterar felet och MBR-filen öppnas igen, kommer leverantören att ha ytterligare 72 timmar på sig från det att de ursprungliga 96 timmarna avslutats från det att passagerarens flyg landade, även kallat serviceperioden, för att lokalisera passagerarens bagage. Allt bagage som är associerat med en rapport om felaktigt hanterat bagage som har öppnats igen av någon anledning kommer att betraktas som "återlämnat" till passageraren, enligt villkoren i detta serviceavtal givet eller så snart bagaget har tagits emot på flygplatsen med hjälp av flygbolagets avdelning för anspråk på förlorat bagage. Passageraren kommer då inte längre att kvalificera sig för bagagehämtning eller RCG SecureBag betalnings-garanti 

3.YTTERLIGARE VILLKOR 

3.1 Detta serviceavtal gäller endast för felaktigt hanterat bagage. Allt felaktigt hanterat bagage måste ha fått ett "tagnummer" av flygbolaget vid bagageincheckning på flygplatsen. Alla väskor utan etikettnummer kommer inte att utgöra felaktiga väskor enligt villkoren i detta serviceavtal 

3.2 Detta serviceavtal omfattar inte passagerares krav för bagage som har returnerats inom serviceperioden, oavsett bagagets skick eller dess innehåll 

3.3 Detta serviceavtal täcker inte någon stöld eller skada av bagage eller dess innehåll vid något tillfälle, inklusive efter att bagaget har återlämnats till passageraren. Alla flygbolagsanspråk på förlorat bagage som inkluderar någon annan form av resor än flygresor inom de listade segmenten på passagerarens resa kommer att ogiltigförklara serviceavtalet, och passageraren kommer inte att kvalificera sig för bagagehämtning eller RCG SecureBag betalnings-garanti 

3.4 Leverantören kan säga upp detta Serviceavtal, och Leverantören ska inte ha några skyldigheter gentemot Passagerare eller någon som helst tredje part, efter en bedrägerirapport eller utredning från flygbolaget eller Leverantören relaterad till eventuella anspråk på förlorat bagage eller Rapport om felaktigt hanterat bagage. Och Leverantören kan lämna in sådana bedrägerianspråk till lämpliga utredande myndigheter. 

3.5 Detta serviceavtal innehåller genom hänvisning alla instruktioner som har att göra med rapporter om felaktigt hanterat bagage eller bagageservicefunktioner som publiceras på leverantörens webbplats, inklusive de regelbundna uppdateringarna 

3.6 Detta serviceavtal, inklusive alla skyldigheter för leverantören, upphör när bagaget levereras av flygbolaget vid flygningens slutpunkt eller när passageraren tar emot bagaget direkt vid flygningens slutpunkt eller från flygbolaget eller dess representant efter att en reklamation har gjorts. gjorda och inom Serviceperioden. 

3.7 Återlämnande väskor som levereras inom serviceperioden till destinationen som passageraren tillhandahåller flygbolaget kommer att anses vara returnerade till passageraren i enlighet med detta serviceavtal. 

3.8 Om passageraren anger för flygbolaget eller leverantören att de kommer att hämta den belägna väskan från flygbolaget på flygplatsen, istället för att få väskan levererad till passageraren, när som helst under tjänsteperioden, kommer väskan att anses levererad och returnerades till Passageraren i enlighet med detta Serviceavtal vid ankomsten av väskan till flygplatsen som registrerats med flygbolagets förlorade bagage avdelning. 

3.9 Ersättning för Secure Bag - garantin är begränsad till två (2) ej levererade väskor per passagerare 

3.10 Passagerare är inte berättigad till flera ersättningar enligt RCG SecureBag garanti betalning Ansvarsgräns för samma felaktigt hanterade bagage, även om flera serviceavtal köps 

3.11 Om Passageraren har underlåtit att betala Serviceavtalsavgiften, eller Leverantören har avvisat eller sagt upp Serviceavtalet, ska Serviceavtalet inte ha någon kraft eller effekt och Leverantören ska inte ha några skyldigheter gentemot Passageraren eller någon tredje part överhuvudtaget. Denna bestämmelse gäller i det fall att kreditkortsavgiften för ett visst serviceavtal har bestridits 

3.12 Property Irregularity Reports (PIR) utfärdade av en flygplats (dvs. flygplatskontor för borttappad bagage eller något annat flygplatskontor) eller Baggage Irregularity Reports (BIR) eller formulär för förlorat bagage utfärdade av flygbolaget på flygplatsen: Passagerare är inte berättigad till några betalningar från RCG SecureBag enligt detta Serviceavtal för erkännanden av flygbolagsanspråk som utfärdas som antingen en PIR av flygplatsen eller BIR eller formulär för förlorat bagage av flygplatsen, såvida inte flygbolaget utfärdar en separat betalning (kompensation) för det felaktigt hanterade bagaget. Endast i det fall att flygbolaget har lämnat separat kompensation för passagerarens förlorade bagage, kommer leverantören att betala betalningen för servicegarantin för felaktigt hanterat bagage som inte returneras inom tjänsteperioden. Om flygbolaget inte utfärdar en separat kompensation har leverantören ingen betalningsskyldighet. Bevis på betalning från flygbolaget för det felaktigt hanterade bagaget kommer att krävas. Denna kompensation som tillhandahålls passageraren av flygbolaget måste dokumenteras av flygbolaget som tillhandahåller kompensationen och måste vara för en väska som förblir förlorad, som dokumenterats av flygbolaget. Flygbolag som erbjuder passagerare "nödvändighetsavgifter" eller ersättning för utgifter som uppstått när väskan saknades kommer inte att kvalificeras som kompensation, och passageraren kommer inte att vara berättigad till RCG SecureBag garantibetalning.  

3.13 Leverantören ska inte hållas ansvarig för förseningar på grund av omständigheter utanför dess kontroll. Detta inkluderar, men inte begränsat till, alla väskor som inte kan lastas på ett flyg på grund av säkerhetsproblem (inklusive men inte begränsat till farligt gods som finns i väskan och/eller väskan som hålls uppe av tullen av någon anledning ). Dessutom, när det gäller leveransmisslyckanden från tredje parts transportörer som försöker leverera det hämtade bagaget till Passageraren, eller varje misslyckande från Passageraren att vidta rimliga ansträngningar för att ta emot det hämtade bagaget inom tjänsteperioden eller hjälpa leverantören på något sätt som begärs av leverantören inom tjänsteperioden. Detta inkluderar förfrågningar från leverantören om beskrivning av bagage, innehållsförteckningar i passagerarens bagage, eller eventuella identifierande etiketter eller märken som placerats på bagage av passagerare. Alla förfrågningar av detta slag måste besvaras av passageraren inom 12 timmar efter begäran från leverantören. Alla förfrågningar som inte besvaras inom 12 timmar efter att begäran gjordes av leverantören kommer att ogiltigförklara rapporten om felaktigt hanterat bagage och passagerare kommer inte längre att vara berättigad till bagagehämtning eller någon tillfredsställande garanterad betalning enligt detta serviceavtal. 

3.14 Detta serviceavtal är ej återbetalningsbart och ej överlåtbart. Om passagerarens flyg ställs in eller ändras och ett nytt flyg bokas i dess ställe som inte är listat under passagerarens flygbolagsbekräftelsenummer med vilket deras tjänst köptes, måste passageraren köpa en ny tjänst för sin nya flygning. köp gjorda via webbplatser för biljettförsäljning online: varje köp sker enligt resplanen som bokas via webbsidan, som kommer att listas under bekräftelsenumret som tillhandahålls av den webbplatsen vid köptillfället. Alla ändringar, inklusive inställda flyg och ombokningar, av resplanen som sker utanför webbbokningen kommer att kräva att en separat tjänst köps för alla nya flyg som bokas. Passageraren kan informera leverantören om ändringen innan någon av flygen inom resplanen har avgått, genom att maila oss på service@rcg.se och ange sitt serviceavtalsnummer i ämnesraden som visar de nya flygen inom resplanen för att undvika att behöva köpa en tilläggstjänst 

3.15 Gällande lag; Jurisdiktion: Detta tjänsteavtal och alla anspråk som härrör från överenskommelsen mellan parterna som avses häri, oavsett om de härrör direkt under detta tjänsteavtal eller inte, ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige utan att ge verkan till bestämmelser om lagkonflikter . Parterna samtycker till den exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna i Sverige för att avgöra alla tvister som uppstår under detta avtal. Alla beslut angående rapporter om felaktigt hanterat bagage är RCG:s eget ansvar. Alla tredjepartssäljare eller distributionspartner av produkten har inget inflytande eller uteslutande för några beslut som fattas med avseende på befintliga rapporter om felaktigt hanterat bagage, inklusive alla avslag, stängningar eller kvalifikationer för RCG SecureBag betalnings-garanti. Dessutom kommer alla tredjepartssäljare och distributionspartner av produkten att hållas fullständigt skadeslösa från alla rättsliga åtgärder som är ett resultat av eventuella beslut som fattas med avseende på en Rapport om felaktigt hanterat bagage. Detta inkluderar alla avslag, stängningar och kvalifikationer för RCG SecureBag betalnings-garanti.  

4. SEKRETESS POLICY  

4.1.   Leverantören har åtagit sig att skydda din integritet, helt och hållet följa tillämpliga integritetsbestämmelser, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Genom att köpa eller använda bagagehämtningstjänsten samtycker du till datainsamlingen och användningen som beskrivs i denna sekretesspolicy 
4.2.    Samtycke för datainsamling: För att köpa och använda tjänsterna för bagagespårning och hämtning måste passageraren samtycka till att tillhandahålla vissa personuppgifter för att tillåta leverantören att tillhandahålla tjänsten eller utföra en transaktion som du begär. Till exempel tillhandahåller Passageraren personuppgifter vid köp av ett Serviceavtal och, om det behövs, för att slutföra en MBR och andra bagagelokaliseringstjänster. Dessa personuppgifter kan inkludera kontaktuppgifter, såsom ditt namn, titel, företags-/organisations namn, flygbolags-/flyg-/bokningsinformation, betalningsinformation, e-postadress, telefon- och faxnummer och fysisk adress. 
4.3    Samtycke för användning av personuppgifter: Leverantören kommer att använda personuppgifter endast för de syften som anges i detta tjänsteavtal, för att leverera de tjänster och transaktioner som du begär. 
4.4    Samtycke för att lämna ut personuppgifter: Personuppgifter som du tillhandahåller kommer inte att avslöjas utanför Leverantören (inklusive dess dotterbolag, dotterbolag och joint ventures), med följande undantag: 
  • Samtycke att lämna ut till flygbolag, resebyråer och bagagehanteringstjänster: För att tillåta leverantören att tillhandahålla tjänsten eller utföra en transaktion som du begär, kan leverantören avslöja personuppgifter till flygbolag, resebyråer och bagagehanteringstjänster, för din räkning hjälpa till med att tillhandahålla bagagespårning och hämtning. Leverantören kommer att förse dessa företag med endast de delar av personuppgifter som de behöver för att leverera dessa tjänster. Dessa företag och deras anställda är förbjudna att använda dessa personuppgifter för andra ändamål..
  • Samtycke till att avslöja av andra skäl: Leverantören kan avslöja personuppgifter om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa lagkrav eller för att rättsprocesser delges oss, för att skydda och försvara vår rättigheter eller egendom, eller i brådskande fall för att skydda någon individs personliga säkerhet. 
4.5     Datakontrollant och policyändringar: Leverantören, som sponsor och underhållare av webbplatsen, är också kontrollant av insamlad data. Leverantören kan omvärdera denna policy fortlöpande och förbehåller sig rätten att ändra sin integritetspolicy för att främja ytterligare efterlevnad. 
4.6.    Datalagringsperiod och raderingsprotokoll: Insamlade data ska bevaras under den period som ger leverantören möjlighet att tillhandahålla tjänsten eller utföra en transaktionsbegäran från passageraren, och i upp till sex månader efter utgången av eventuella lagstadgade eller lagstadgade rättighetsperioder, för att säkerställa att Passageraranspråk kan göras i rätt tid. Utan hinder av det föregående kan passagerare senare välja att begära radering av personuppgifter genom att skicka en begäran till service@rcg.se